FORANDRINGSKONSULENTERNE

 
Management Consultants  

[Forside] [Kompetencer] [Indsats og resultater] [Fremgangsmåden] [Lean] [Eksempler] [Konsulenterne]

 
   
 

Fremgangsmåden i en forandring

Det er vigtigt at et forandringsprojekt understøtter virksomhedens situation og overordnede planer. Derfor starter et FoKon-forløb som regel med at klargøre virksomhedens egne principper for "god virksomhedsledelse hos os ", dvs. en afstemning med virksomhedens strategi.

Der kommer sjældent noget godt ud af en bevidstløs kopiering af andre virksomheders principper eller af en generel kampagne af typen "vi vil indføre lean manufacturing". Derimod kan der komme noget vældig godt ud af, at ledergruppen sammen bruger en dags tid på meget målrettet at forholde sig til, hvilke principper der skal gælde for egen produktion, herunder at fastlægge hvilke værktøjer der kan gøre gavn, hvordan man kommer i gang og hvordan forandringen skal forløbe. Vi har gode erfaring med at bruge et produktionsspil, "The Buckingham Lean Game", til at undervise i Leans hovedprincipper og muligheder og dermed til at danne udgangspunkt for et sådant lederseminar.

Fælles erkendelse af behov er af stor betydning for accept og forankring af løsninger. Derfor tilstræber vi, at der meget hurtigt tilrettelægges en bred involvering i behovsafklaringen: hvad har virksomheden brug for på kort sigt, som kan danne grundlag for en mere langsigtet udvikling?

Med dette på plads, kan et forløb have to forskellige angrebsvinkler

  • et konkrete kortsigtede behov for f.eks. at få halveret gennemløbstiden, forøget medarbejderengagementet eller halveret antal fejl og forsinkelser i de interne kunde-leverandørforhold. Uden at bruge ressourcer på at forstå dybden i hele lean-tænkningen, kan leanværktøjerne anvendes isoleret set med stor effekt og samtidig skabe platform for en perspektivrig trinvis videreudvikling

  • et ønsket om at bringe virksomheden i en helt ny konkurrencesituation ved at etablere en gennemgribende Lean-forståelse med større kundetilfredshed, bedre flow og mindre spild via layoutændringer, ændringer i styringsprincipper og ved nye engagerende samarbejdsformer. Dette kræver stor fokus på en grundlæggende bred forståelse af ideerne bag lean-tænkning, samt en forståelse for, at et sådant forløb består af flere delforløb over en årrække.

I gennemførelsen benytter vi en træfsikker projektstyring, synlig mål- og resultatstyring, stor ledelses- og medarbejderinvolvering og en god intern uddannelse i de nye holdninger og arbejdsgange.

En topstyret indsats kan være meget effektiv og nødvendig for eksempel  i forbindelse med en krisesituation, men en topstyret indsats vil ofte give lav organisatorisk læring og vil mangle medarbejdernes viden og engagement. Indsatsen vil derfor have svært ved at forankres og overleve, med mindre der fastholdes en permanent stor lederindsats på opfølgning. Derfor lægger vi vægt på bred involvering, meget synlig kommunikation og på en seriøs og engagerende uddannelse af de involverede ledere og medarbejdere allerede tidligt i forløbet.

 
FoKon's projektmodel består typisk af 3 klare faser:
 
Afklare Afdække virksomhedens aktuelle situation, overordnede planer og behov for forandringer. Fastlægge det store billede - strategien - i de påtænkte forandringer. Hvad er gevinstpotentialet? Hvad er det ønskede udbytte og hvordan måles det? Hvilke indsatser skal gennemføres? Hvad er arbejdets omfang? Hvordan skal forløbet organiseres? Hvad er den overordnede grovplan for forløbet? Hvordan ser den operationelle arbejdsplan ud: Hvad skal der ske? Hvornår skal det sker? Hvem skal udføre arbejdet?
Udvikle Konkretisere de valgte indsatser på operationelt niveau: arbejdsgange, procedurer, layout og holdninger. Dokumentere de nye arbejdsgange, fastlægge uddannelsesbehov.
Gennemføre Indføre ændringerne, måle effekten, følge op. Slutte med en resultatkonference: Hvad har vi opnået? Hvad har vi lært? hvad skal ændres? hvad er næste udviklingsopgave?

Det er af afgørende betydning for forankringen, at der i hele forløbet er en helhjertet ledelsesopbakning, og at forandringsprojektet sker i et samarbejde mellem virksomhed og konsulent, så projektet skabes i fællesskab.

Der skal bygges bro mellem den viden som virksomheden har og den viden som via konsulenten findes uden for virksomheden.

Forandring - Kompetence - Resultater

v3.2